Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych 

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).


1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma:

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „RODŁO” Spółka z o.o. ul. Pszczyńska 13, 41-902 Bytom , wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS: 0000379159 , o kapitale zakładowym wpłaconym w wysokości 415.000 zł posługującą się numerem NIP: 626-298-99-95.

2. Z Administratorem danych można się kontaktować pod adresem jego siedziby lub na adres e-mail biuro@rodlobytom.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy / obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy / przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą  - rozpatrywania reklamacji- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 2. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a)RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 3. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi, w tym wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych oraz przechowywania ich - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „RODŁO”Spółka z o.o., a w szczególności:
  - dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta,
  - prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży,
  - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 5. wykonania ciążących  obowiązków prawnych takich jak: przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu,
 6. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 7. organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych w których będą mogli Państwo wziąć udział, 

4. Państwa dane zostały pozyskane w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym i obejmują:

 1. imię i nazwisko,
 2. nazwę firmy,
 3. dane teleadresowe i adresy e-mail,
 4. informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 1. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „RODŁO”,
 2. podmioty uczestniczące w realizacji świadczonych przez nas usług i sprzedawanych towarów, od których nabywamy usługi lub towary będące w naszej ofercie,  obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające nam narzędzia informatyczne, podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług, w procesie obsługi klienta, dostaw usług i towarów nabywanych przez Państwa,- świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe,  podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, 
 3. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
 4. wymienione powyżej w punkcie 4 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.


Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy.

Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.

Powrót do góry